0

Košík

Reklamačný poriadok

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zakúpenom tovare vada, kupujúci (spotrebiteľ) má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie. Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na vady nezavinené kupujúcim (spotrebiteľom) a vady s vylúčením bežného opotrebenia daného produktu či materiálu.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Po prijatí reklamácie pracovník vystaví kupujúcemu (spotrebiteľovi) doklad s uvedením identifikačných údajov kupujúceho (spotrebiteľa), dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, za akú cenu bol tovar zakúpený, stručný popis vady a podpisom reklamačného pracovníka, ktorý mu zašle na uvedený kontaktný email.

Tovar odošlite spolu s dokladom o kúpe na adresu: Eliška Molnárová – Ellusion, Andreja Hlinku 35, 917 01 Trnava, Slovensko. Poštové, prípadne iné náklady na vrátenie tovaru pri uplatnení reklamácie hradíte kupujúci. Vrátenie tovaru formou dobierky neakceptujeme a zásielku neprevezmeme.

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia na tovare počas trvania záručnej doby, nie však za vady: 

✦ktoré si kupujúci (spotrebiteľ) spôsobil sám, 

✦o ktorých kupujúci (spotrebiteľ) pred prevzatím tovaru vedel, – na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru, 

✦ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom alebo po uplynutí doby životnosti, – boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

Záručná doba na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak na tovare alebo v záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní.Táto doba začína plynúť dňom doručenia reklamácie predávajúcemu

Práva kupujúceho

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo pri odstrániteľných vadách uplatnených v záručnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád má kupujúci (spotrebiteľ) právo:

✦na výmenu veci, alebo

✦právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Právo na výber možností má kupujúci (spotrebiteľ).

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 2 predchádzajúce opravy rovnakej vady), alebo pre väčší počet vád (najmenej 3 rôzne odstrániteľné vady) nemôže byť tovar riadne používaný vzniká právo kupujúceho (spotrebiteľa) na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť 8.10.2021

Vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Výrobky musia byť vrátené v rovnakom stave, v akom boli zakúpené (nesmú byť prané, musia mať originálnu visačku a musia byť nenosené, s výnimkou vyskúšania tovaru). Výrobky nesmú byť žiadnym spôsobom upravené. Pri výmene alebo vrátení nepoužitých a/alebo nenosených zakúpených výrobkov je nutné predložiť pokladničný blok, (v prípade potreby) platobnú kartu s potvrdením o vykonanej operácii.

Kúpna cena (ďalej ako „cena“) zaplatená za tieto výrobky bude vrátená prevodom na účet kupujúceho. Vrátenie nepoužitých a/alebo nenosených zakúpených výrobkov bez predloženia faktúry alebo po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa ich kúpy nebude prijaté.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie tovaru naspäť predávajúcemu a tieto náklady znáša kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Odporúčame vám poslať zásielku prostredníctvom overeného dopravcu doporučene, aby ste ju mohli sledovať a mali doklad o odoslaní. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru